ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิ 5D3N(TZ)
เริ่มต้น 27,900 บาท
code รหัสทัวร์ ZAP_EASY BEAUTIFUL TOKYO _OCT-NOV
เดินทางโดย : Scoot Airlines (TZ)
อัพเดทล่าสุด 19/09/17 | view 3900  

รายละเอียด :

EASY BEAUTIFUL TOKYO [OCT\'17] 

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน 


พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
 เครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner  

 • มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ 
 • สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
 • หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่เกิดจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเนะ 
 • อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น 
 • สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
 • พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
1 - 5 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 27,900 6 กรกฎาคม 2560
4 - 8 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 28,900 6 กรกฎาคม 2560
7 - 11 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 28,900 6 กรกฎาคม 2560
10 - 14 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 27,900 6 กรกฎาคม 2560
13 - 17 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 28,900 6 กรกฎาคม 2560
16 - 20 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 27,900 6 กรกฎาคม 2560
19 - 23 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 30,900 6 กรกฎาคม 2560
22 - 26 ตุลาคม 2560 Scoot Airlines 29,900 6 กรกฎาคม 2560
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 27,900.- 19 กันยายน 2560
30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 27,900.- 19 กันยายน 2560
1 - 5 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
3 - 7 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
9 - 13 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
11 - 15 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
15 - 27 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
15 - 19 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
17 - 21 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
25 - 29 พฤศจิกายน 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 Scoot Airlines 28,900.- 19 กันยายน 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 27,900
พักเดี่ยว 7,900
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก:: 27,900

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน 
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

·        ค่าธรรมเนียม Wheelchair ของสายการบินสกู๊ตเที่ยวละ 3,200 บาท / เที่ยวบิน (6,400 บาท ไป-กลับ)

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

·        ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ

·        ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

·        ค่าธรรมเนียมวีซ่า

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น

·        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณที่จ่ายของแต่ละประเทศ

·        ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ3,000 เยน / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป

·        ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

·        ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก

·        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสินหากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบินการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติหรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง

·        กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

·        กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆหรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·        กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมายสิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

·        กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

·        เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขการชำระเงิน

·        ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาทหลังจากทำการจองภายใน 3 วัน

·        ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วันก่อนออกเดินทาง

 

เงื่อนไขการยกเลิก

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

·        กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆเช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบินรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม

·        เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

หมายเหตุ : 

 1. โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสำหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่าน
 2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้43 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,406,004 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved