ทัวร์สิงคโปร์ Singapore EPIC 3D2N (3K)
เริ่มต้น 13,999 บาท
code รหัสทัวร์ SPHZ_ EPIC
เดินทางโดย : ๋JETSTAR
อัพเดทล่าสุด 28/09/17 | view 6484  

รายละเอียด :

SINGAPORE EPIC 

By JET STAR AIRWAYS (3K) 

 พักโรงแรม 4 ดาวตรงข้ามเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL 

 •  บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า                                                                              **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้า  แบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN              ได้ตลอดวัน 
 •  เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ 
 •  รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว 
 •  ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY 
 •  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 •  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
 •  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
 •  รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

   
กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
4 - 6 สิงหาคม 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
12 - 14 สิงหาคม 2560 ๋JETSTAR 16,999 10 มกราคม 2560
18 - 20 สิงหาคม 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
25 - 27 สิงหาคม 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
22 - 24 กันยายน 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
6 - 8 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
13 - 15 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 14,555 10 มกราคม 2560
14 - 16 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 14,555 17 สิงหาคม 2560
20 - 22 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 14,999 10 มกราคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 15,999 10 มกราคม 2560
28 - 30 ตุลาคม 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
3 - 5 พฤศจิกายน 2560 ๋JETSTAR 13,999 10 มกราคม 2560
1 - 3 ธันวาคม 2560 ๋JETSTAR 14,999 10 มกราคม 2560
2 - 4 ธันวาคม 2560 ๋JETSTAR 14,999 10 มกราคม 2560
3 - 5 ธันวาคม 2560 ๋JETSTAR 14,999 10 มกราคม 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560 ๋JETSTAR 14,999 10 มกราคม 2560
16 - 18 ธันวาคม 2560 ๋JETSTAR 14,999 10 มกราคม 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 13,999
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 3,700
พักเดี่ยว 5,900

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม
 •   ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบิน JETSTAR
 •   ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 •   ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 •   ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 •   ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 •   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 •   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม
 •   ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 15 SGD / ท่านตลอดทริป (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 •   ค่ารถไฟ Express Train เข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่านั้น
 •   ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 •   ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •   ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 •   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
หมายเหตุ
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 •   บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 •   บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจองทัวร์
 **** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้58 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,406,023 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved