ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท - ไร่สตอเบอร์รี่-ขาปูยักษ์ 5D3N_LJ
เริ่มต้น 17,900 บาท
code รหัสทัวร์ ST_MONTH OF LOVE IN KOREA
เดินทางโดย : JIN AIR
อัพเดทล่าสุด 18/12/17 | view 11544  

รายละเอียด :


ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER
MONTH OF LOVE IN KOREA 5D3N         
บริการโดยสายการบินเกาหลี จินแอร์(LJ)
 หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ผู้ใหญ่ 17,900
เด็กมีเตียง 17,900
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 5,000

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม 
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ 
 •  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 •  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 •  ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 •  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / นำขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
 •  มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม 

 •  กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 •  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 •  ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป) 
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 •  ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
หมายเหตุ
หมายเหตุ 
 • การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง 
 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน... 
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน) 
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศ นั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข  
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 
 • เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

 เงื่อนไขการยกเลิก
  1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
  2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี **** 
  3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
หมายเหตุ

  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
  3. ก่อนซื้อโปรแกรมทัวร์ควรอ่านทำความเข้าใจก่อนเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเอง
  4. ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุภายในโปรแกรม ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเอง 5. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้22 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,405,980 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved