ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว - ฟูจิเทนสกี 5D3N_TR
เริ่มต้น 26,900 บาท
code รหัสทัวร์ ZAP_EASY WINTER TOKYO
เดินทางโดย : SCOOT
อัพเดทล่าสุด 16/09/17 | view 18949  

รายละเอียด :

EASY WINTER TOKYO [DEC-FEB\'17] 

 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิเทนสกี 5 วัน 3 คืน 
พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

 เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม 
เครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner 

 • สัมผัสประสมการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท 
 • กระเช้า คาชิ คาชิ ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง 
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ 
 • เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว 
 • อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น 
 • สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
 • พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
7 - 11 ธันวาคม 2560 SCOOT 32,900 16 กันยายน 2560
9 - 13 ธันวาคม 2560 SCOOT 32,900 16 กันยายน 2560
13 - 17 ธันวาคม 2560 SCOOT 29,900 16 กันยายน 2560
21 - 25 ธันวาคม 2560 SCOOT 29,900 16 กันยายน 2560
27 - 31 ธันวาคม 2560 SCOOT 35,900 16 กันยายน 2560
29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 SCOOT 36,900 16 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 SCOOT 36,900 16 กันยายน 2560
2 - 6 มกราคม 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
4 - 8 มกราคม 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
6 - 10 มกราคม 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
8 - 12 มกราคม 2561 SCOOT 26,900 16 กันยายน 2560
10 - 14 มกราคม 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
12 - 16 มกราคม 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
14 - 18 มกราคม 2561 SCOOT 26,900 16 กันยายน 2560
16 - 20 มกราคม 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
18 - 22 มกราคม 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
20 - 24 มกราคม 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
22 - 26 มกราคม 2561 SCOOT 26,900 16 กันยายน 2560
24 - 28 มกราคม 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
26 - 30 มกราคม 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 26,900 16 กันยายน 2560
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
13 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 27,900 16 กันยายน 2560
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561 SCOOT 28,900 16 กันยายน 2560
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2561 SCOOT 30,900 16 กันยายน 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 26,900
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก:: 26,900
พักเดี่ยว 7,900
เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 6,900
จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 19,900

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตราค่าบริการนี้รวม

     • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
     • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
     • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
     • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
     • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
     • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

     • ค่าธรรมเนียม Wheelchair ของสายการบินสกู๊ต เที่ยวละ 3,200 บาท / เที่ยวบิน (6,400 บาท ไป-กลับ)*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด
     • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
     • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
     • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
     • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
     • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
     • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน / ท่าน / ทริป (สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

     • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
     • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
     • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
     • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
     • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
     • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
     • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
     • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการชำระเงิน

     • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
     • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก
     • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
     • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
     • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
     • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
     1. โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีห้องสำหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสำหรับนอน 2 ท่าน
     2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้42 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,406,000 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved