ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า -ทาคายาม่า - เกียวโต 5D4N(TZ)
เริ่มต้น 34,999 บาท
code รหัสทัวร์ WD_AUTUMN TAKAYAMA KYOTO
เดินทางโดย : SCOOT
อัพเดทล่าสุด 08/06/17 | view 100626  

รายละเอียด :

AUTUMN TAKAYAMA KYOTO (5วัน 4คืน) 

โดยสายการบิน SCOOT 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 
• บินตรง ดอนเมือง-โอซาก้า / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นั่ง)ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม 
• พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโอซาก้า 2 คืน กิฟุ 1 คืน และมิเอะ 1 คืน 
เมืองเกียวโต และนารา วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) วัดคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตซึเคียว วัดโทไดจิ 
เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ตลาดเช้าทาคายาม่า 
• ช้อปปิ้งย่านดังแบบเต็มๆที่ย่านชินไชบาชิ มิตซุยพาร์คเฮ้าท์เลต และอิออน พลาซ่า 
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น และวาไรตี้เมนูบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น 
• พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
6 - 10 กันยายน 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
13 - 17 กันยายน 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
20 - 24 กันยายน 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
4 - 8 ตุลาคม 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
11 - 15 ตุลาคม 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
18 - 22 ตุลาคม 2560 SCOOT 34,999 8 มิถุนายน 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 34,999
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก 34,999
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
ราคาทัวร์รวม
    1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)       
    2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
    3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
    4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
    5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
    6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
    7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
    8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
    9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง -การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
ราคาทัวร์ไม่รวม
ราคาทัวร์ไม่รวม
    1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
    2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน ต่อ 1 ท่านตลอด ทริป
    3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
    4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
    5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
    6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
    1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
    2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
    3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
    4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
    5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
    6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
    7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
    8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
 
    1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด 
    2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
    3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสสปอตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 
    4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน มัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้31 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,405,989 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved