ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ SUPER DUO MAL-SIN 4D3N(FD+TZ)
เริ่มต้น 15,555 บาท
code รหัสทัวร์ SUPZ_SUPER DUO
เดินทางโดย : Air Asia / SCOOT
อัพเดทล่าสุด 02/08/17 | view 4198  

รายละเอียด :

SUPERB DUO MAL-SIN 

เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 

โดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot Air (TZ) 

 • เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร) 
 • บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง ไม่เหนื่อย 
 • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
 • สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ 
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
 • ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand 
 • พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3-4* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 2 คืน


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
11 - 15 สิงหาคม 2560 Air Asia / SCOOT 15,555 2 สิงหาคม 2560
24 - 27 สิงหาคม 2560 Air Asia / SCOOT 15,555 2 สิงหาคม 2560
21 - 24 กันยายน 2560 Air Asia / SCOOT 15,555 2 สิงหาคม 2560
12 - 15 ตุลาคม 2560 Air Asia / SCOOT 15,555 2 สิงหาคม 2560
20 - 23 ตุลาคม 2560 Air Asia / SCOOT 16,555 2 สิงหาคม 2560
21 - 24 ตุลาคม 2560 Air Asia / SCOOT 16,555 2 สิงหาคม 2560
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 Air Asia / SCOOT 15,555 2 สิงหาคม 2560
2 - 5 ธันวาคม 2560 Air Asia / SCOOT 16,555 2 สิงหาคม 2560
8 - 11 ธันวาคม 2560 Air Asia / SCOOT 16,555 2 สิงหาคม 2560
14 - 17 ธันวาคม 2560 Air Asia / SCOOT 16,555 2 สิงหาคม 2560
21 - 24 ธันวาคม 2560 Air Asia / SCOOT 16,555 2 สิงหาคม 2560
28 - 31 ธันวาคม 2560 Air Asia / SCOOT 15,999 2 สิงหาคม 2560
29 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 Air Asia / SCOOT 17,555 2 สิงหาคม 2560
30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 Air Asia / SCOOT 17,555 2 สิงหาคม 2560
1 - 4 มกราคม 2561 Air Asia / SCOOT 14,999 2 สิงหาคม 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องคู่) 0
ไม่เข้า Universal 15,555
เข้า Universal 0
จอยแลนด์ -4,500
พักเดี่ยว 5,900

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม 
 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 •  ค่าที่พัก 3 คืน 
 •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 •  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม 
 •  ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน  
 •  ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร์ 5 SGD/คน/วัน 
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ 
 •  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 •  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 
 •  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 •  บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 •  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 •  บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

เงื่อนไขการยกเลิก

1.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

 

2.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2921 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

3.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2015 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

4.   ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

5.   เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

6.   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

7.   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 

8.   ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 

9.   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้50 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,406,012 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved