ทัวร์ฮ่องกง: ช้อปปิ้ง - ลันเตา 3D2N(HX)
เริ่มต้น 14,444 บาท
code รหัสทัวร์ WS_HH3Chic ฮ่องกง
เดินทางโดย : HONGKONG AIRLINE
อัพเดทล่าสุด 03/08/17 | view 2237  

รายละเอียด :

Chic ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง – ลันเตา 3วัน 

พักฮ่องกง 2คืน 


ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน 
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต 
ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา..เที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 
พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
18 - 20 สิงหาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
25 - 25 สิงหาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
1 - 3 กันยายน 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
15 - 17 กันยายน 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
13 - 15 ตุลาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 19,999 3 สิงหาคม 2560
14 - 16 ตุลาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 16,666 3 สิงหาคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 19,999 3 สิงหาคม 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
18 - 20 พฤศจิกายน 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
25 - 27 พฤศจิกายน 2560 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
2 - 4 ธันวาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 19,999 3 สิงหาคม 2560
9 - 11 ธันวาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 19,999 3 สิงหาคม 2560
16 - 18 ธันวาคม 2560 HONGKONG AIRLINE 15,555 3 สิงหาคม 2560
6 - 8 มกราคม 2561 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
20 - 22 มกราคม 2561 HONGKONG AIRLINE 14,444 3 สิงหาคม 2560
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 HONGKONG AIRLINE 15,555 3 สิงหาคม 2560
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 HONGKONG AIRLINE 15,555 3 สิงหาคม 2560
3 - 5 มีนาคม 2561 HONGKONG AIRLINE 15,555 3 สิงหาคม 2560
17 - 19 มีนาคม 2561 HONGKONG AIRLINE 15,555 3 สิงหาคม 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 14,444
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 14,444
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 14,444
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 8. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน*** 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี 
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
หมายเหตุ
หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

 เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15วัน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

-หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่จะออกเดินทาง

-ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า


 เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้22 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,405,977 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved