ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N (TZ)
เริ่มต้น 10,955 บาท
code รหัสทัวร์ SPHZ_ SINGAPORE AWESOME
เดินทางโดย : SCOOT
อัพเดทล่าสุด 26/09/17 | view 3902  

รายละเอียด :

SINGAPORE Scoot AweSome 

3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)

 นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
 พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง เดินทางโดย ราคา ปรับปรุงล่าสุด
14 - 16 ตุลาคม 2560 SCOOT 10955 13 กรกฎาคม 2560
20 - 22 ตุลาคม 2560 SCOOT 11,955 13 กรกฎาคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560 SCOOT 12955 13 กรกฎาคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560 SCOOT 12955 13 กรกฎาคม 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560 SCOOT 9,955 26 กันยายน 2560
9 - 11 ธันวาคม 2560 SCOOT 12,955 26 กันยายน 2560
30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 SCOOT 14,955 26 กันยายน 2560
31 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 SCOOT 13,955 26 กันยายน 2560
1 - 3 มกราคม 2561 SCOOT 12,955 26 กันยายน 2560
2 - 4 มกราคม 2561 SCOOT 10,955 26 กันยายน 2560
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 SCOOT 12,955 26 กันยายน 2560
1 - 3 มีนาคม 2561 SCOOT 11,955 26 กันยายน 2560
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ราคา
อิสระวันที่2 ไม่รวมยูนิเวอร์แซล 10,955
TOUR FULL BOARD 12,955
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว -4,000
พักเดี่ยว 4,900

อ่านเงื่อนไขการเดินทางที่นี่ >>

ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม


  ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์
     (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
หมายเหตุ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจอง

 มัดจำท่านละ 5,000 บาท 
 พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด10. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

    Back to Top  Full

   รับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

   ผู้ชมออนไลน์ตอนนี้104 คน สถิติผู้ชมทั้งหมด 5,405,966 คน

   img

   ใบอนุญาตเลขที่. 11/06001

   GoEasyHoliday ท่องเที่ยวสุดคุ้มทั่วโลก

   img
   240 ซ.เจริญราฏร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฏร์บางโคล่ บางคอแหลม กทม.10120
   Tel.(02).294.5253 Fax.(02).294.5390 Email:info@goeasyholiday.com

   Copyright @ GoEasyHoliday., All Right Reserved